+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24

 

 

Kaj so izbirni predmeti ?

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 1. DO 9. RAZREDA

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

  • Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
  • Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih
    predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva in športa.
  • Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE

Učenci bodočega 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo neobvezni izbirni predmet. Na OŠ Jakoba Aljaža izbirajo med naslednjimi predmeti:

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRIADE

V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovno-humanistične in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.
V skladu z zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.
Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo tudi potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Ravnatelji v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo o vpisu najkasneje do 15. septembra.
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevnik in redovalnic oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Družboslovni-humanistični IZBIRNI predmeti

Naravoslovno-tehnični IZBIRNI predmeti

BROŠURA IZBIRNIH PREDMETOV 2023-2024 (družboslovni in naravoslovni)

 

Dostopnost