+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

TUTORSTVO

TUTORSTVO

MEDVRSTNIŠKA POMOČ UČENCEM RISELJENCEM IN DRUGIM UČENCEM    

 Mentorica: Andreja Longer

Na šoli učenci tutorji in mentor s pomočjo ostalih učiteljev, učencem priseljencem pomagajo pri vključevanju v novo okolje, kot »prevajalci«, nudijo pomoč pri učenju in pisanju domačih nalog po pouku, navezujejo socialne stike, igranje različnih iger, branje knjig, vključevanje v šolski prostor in interesne dejavnosti… Tutorji svoje delo opravljajo prostovoljno, z veliko pripravljenosti in dobre volje. Pri tem se odrečejo delu svojega prostega časa, vendar pri nudenje pomoči tudi sami veliko pridobijo. Tutor skozi svoje delo razvija samopodobo, občutek lastne vrednosti ter spoznava kako pomemben je tudi za svojo okolico, družbo v kateri živi.

NAMEN TUTORSTVA :

učenje slovenščine, pomoč pri učenju vseh predmetov, spodbujanje komunikacije v slovenskem jeziku, socializacija priseljencev, aktivno vključevanje v šolski sistem in okolje, boljša samopodoba, občutek sprejetosti…Poudarek je na krepitvi slovenskega besedišča, branje, pisanje in učenje. Tutorstvo je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda.

CILJI PROJEKTA:

1. Zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okolje in preko tega prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja, večjih možnostih razvijanja njihovih potencialov.

2. Preko aktivnosti prispevati k razvijanju medkulturnosti v šoli in družbi.

DRUGI CILJI:

  • krepiti kompetence učencev priseljencev, da bi se uspeli hitro odzivati na spremembe v lokalnem okolju in s tem povečali možnost za premagovanje učnih težav zaradi nezadostnega znanja učnega jezika in razlik v šolskih sistemih ter programih izobraževanja,
  •  krepiti sodelovanje šole z družinami otrok priseljencev in družinami otrok priseljencev z lokalnim okoljem,
  •  usposobiti učence tutorje za zagotavljanje čim boljšega sodelovanja z učenci priseljenci,
  • izboljšanje učnih rezultatov, odgovornost in pozitiven odnos do šole in družbe,
  • spodbujanje učencev za učenje jezika in kulture novega okolja,
  • krepitev enakosti in empatije,
  • zaupanje v lastne sposobnosti,
  • pomoč pri reševanju težav, spodbujanje, svetovanje v stiski.

Neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki 

Ime aktivnostiOpis vsebine
Nabor tutorjev in učencev priseljencev.Usklajevanje z učitelji razredniki, svetovalno službo in mentorjem
Priprava soglasij za tutorje in prejemnike.Izpolnjevanje obrazca, ki gre staršem v podpis.
Predstavitev programa učencem tutorjem.Učitelj učencem razloži kakšen je način dela, kakšne so prednosti in kje so lahko težave….
Medsebojno spoznavanje tutorjev in tutorandov.Aktivnosti za prijetno in spodbudno spoznavanje tutorjev in priseljencev.
Navodila in pomoč pri izvajanju tutorstva.  Kdo je lahko tutor in način izvajanja.
Previla vedenja in medsebojno spoštovanje za tutorje in prejemnike pomoči.Pregled pravil vedenja za obojestransko zadovoljstvo.
Ugotovitev močnih področij prejemnikov.Mentor in tutor skozi učni proces ugotovita prejemnikova področja, kjer je uspešen.
Komunikacija v materinem jeziku ob učenju jezika okolja.Prejemnik ohranja svoj jezik in se tako lažje uči novega.
Učenje snovi za posamezna področja.V primeru, da učenec že komunicira v slovenščini.
Domače naloge.Pomoč pri pisanju domačih nalog.
Poudarek na aktivnem učenju jezika okolja.Učenje jezika z branjem knjig, slovarji, slikanicami, preko spleta, pripomočkov za učenje jezika
Slovenščine se otroci učijo tudi preko učenja z delom skozi izkušnje v okolju (v mestu, v trgovini z oblačili, hrano, na pošti, v kinu, na v mestni knjižnici …)Druženje učencev izven šole.
Predlogi za predstavitev na oddelčni skupnosti.Predstavitev države, kulture in jezika od koder prihaja učenec.
  Krepitev pozitivne samopodobe in zaupanja.Medsebojni razgovori o različnih temah, pripoveduje učenec, tutor ga usmerja.
Zavedanje enakosti z drugimi.Skozi razgovor in sprejemanje različnosti.
Srečanja z učiteljem mentorjem.Izmenjava izkušenj, pohvale, težave, motivacija…
Vodenje dnevnika pomoči.Zapisovanje aktivnosti, napredka, težav…
Sodelovanje lokalnega okolja za lažje vključevanje v okolje.Obisk mestne knjižnice, medgeneracijskega centri, društva priseljencev…
Obiski srednješolskih tutorjev.Izmenjava izkušenj.
Povezovanje z družinami učencev priseljencev.Vzpodbujanje sodelovanja med učenci družinami učencev priseljencev in drugih otrok šole.
Učitelj mentor, učitelj zaupnik.Otroku je v oporo pri vključevanju, je vez med otrokom in ostalimi učitelji v šoli in društvi in lokalnim okoljem.
Prijateljstvo nas druži.Različne aktivnosti kulturne, ustvarjalne v katere se lahko vključijo tudi učenci priseljenci.
Medgeneracijsko druženje.Druženje s srednješolci ali starejšimi.
Otroci se predstavijo.Organizacija prireditve, kjer se otroci predstavijo v materinih jezikih.
Evalvacija za učenca priseljenca.Naredita ga tutor in mentor.
Zadovoljstvo prejemnikov pomoči.Vsak prejemnik zabeleži ali pove svoje vtise in izkušnje pri tutorstvu skozi leto.
Dostopnost